MOVE TO RELAX EN PASSEND ONDERWIJS
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Alle kinderen verdienen namelijk een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Wanneer kinderen extra ondersteuning nodig hebben op een bepaald gebied (rekenen, taal, gedrag etc.) wordt hiervoor een aanvraag gedaan vanuit de school, om een Onderwijs Ondersteunings Arrangement te krijgen, zodat de zorg voor de desbetreffende leerling op maat kan worden geleverd.

Mijn aandachtsgebied als psychomotorisch coach gaat uit naar kinderen die ondersteuning nodig hebben op motorisch gebied in combinatie met psychologische aspecten, waardoor gewerkt wordt aan thema’s zoals: bewustwording, bewegen, inzicht in fysieke kunnen, zelfvertrouwen en positiviteit. Dit zorgt ervoor dat een kind zich sociaal, emotioneel en cognitief verbetert.

BEWEGEN IS DE BASIS VOOR HET LEREN
Door beweging worden de verbindingen in de hersenen versterkt en aangemaakt, zodat informatie steeds beter opgenomen en verwerkt wordt.
Het brein bestaat uit het primitieve brein, het middenbrein (ofwel het emotionele brein) en de cortex (ofwel het denkbrein).
En dat heeft een kind nodig voor het leren lezen, rekenen en schrijven. Elke ontwikkeling heeft een doel waardoor een kind rond een jaar of 6,7 ‘klaar’ is voor leren.

Beweging zorgt daarnaast ook voor een ontspannende factor. Opgebouwde spanningen kunnen hierdoor los worden gelaten. De hoeveelheid prikkels die kinderen vandaag de dag krijgen te verwerken is enorm.
Sommige kinderen verwerken prikkels moeilijker dan anderen. Dat is per kind verschillend.
Dit hoeft geen probleem te zijn, mits de omgeving hier rekening mee houdt en dat er gehandeld wordt naar de behoefte van het kind. Zo kan bewegen helpen te ontspannen, maar ook een rustigere werkplek in de klas, een eigen stilteplek, in de pauze een rustigere speelomgeving creëren etc. bijdragen aan een fijne leeromgeving.
Samen met het expertisecentrum en de leerkracht kijken we naar de behoefte van het kind, zodat de talenten naar voren komen en bovenal dat een kind zich prettig en veilig voelt op school.